Algemene voorwaarde postpartum doula begeleiding, massage en behandelingen
Helmond, 2021 - 2022

Boekingsvoorwaarde
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van de boeking verklaart de cliënt akkoord met de voorwaarde.


Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Algemene voorwaarden van Pure Shifa gevestigd te Helmond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder KvK nummer: 81671881.
2. Deze voorwaarden worden via de website van Pure Shifa (www.pureshifa.nl) gecommuniceerd en wordt op verzoek toegezonden via e-mail.
3. Elke rechtsbetrekking tussen Pure Shifa en de behandelingen, hierna te noemen “Diensten”, die door Pure Shifa worden georganiseerd, cliënt wordt uitsluitend beheerst door de onderhevige voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
5. De in de artikelen opgenomen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of overeenkomst welke aangegaan wordt tussen Pure Shifa en cliënt, tenzij door Pure Shifa uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zal zijn afgeweken.
6. Je aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden als cliënt.

Artikel 2 Aanvragen
1. Aanvragen voor Behandelingen en Diensten geschieden via het inschrijfformulier op de website, per e-mail of telefonisch en geschieden op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de Dienst door Pure Shifa aan cliënt. Deze bevestiging vindt per email plaats.
2. Prijzen zijn vermeld in Euro en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Aanvraag voor een Dienst impliceert automatisch en onmiddellijk, dat cliënt verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat cliënt zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. Pure Shifa zal zich te allen tijde inspannen de dienst naar beste kunnen uit te voeren. Pure Shifa is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde.
2. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Pure Shifa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan Pure Shifa worden verstrekt.
3. Pure shifa is gerechtigd bij de uitvoering van de dienst derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Pure Shifa de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Alle kennis/handelingen die in het kader van de dienst worden aangeboden door Pure Shifa zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze behandelingen/diensten dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie. Afname aan de Dienst is geheel op eigen risico.

Artikel 4 (Massage)behandeling
1. Pure Shifa zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
2. Alle kennis, handelingen, producten die in het kader van de dienst worden aangeboden door Pure Shifa zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze behandelingen, diensten, producten dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie. Afname aan de dienst is geheel op eigen risico.
3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Pure Shifa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Pure Shifa worden verstrekt.
4. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Pure Shifa tevens wordt dit verwacht van cliënt.
5. Wederzijds respect in een veilige sfeer is voor zowel Pure Shifa als cliënt een vanzelfsprekendheid.
6. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot de mogelijkheid bij Pure Shifa. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld en de behandeling wordt per direct stopgezet.
7. Pure Shifa behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren zonder opgave van reden.
8. Bij het laat komen bij een behandeling wordt de verloren tijd niet ingehaald.

Artikel 5 Wijziging & Annulering
1. Pure Shifa heeft het recht een massage of behandeling te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte of overmacht. In geval van annulering door Pure Shifa heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld. De cliënt heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
2. In geval van wijziging en of annulering door Pure Shifa, zal cliënt op de hoogte worden gesteld van opnieuw inplannen van de geannuleerde dienst.

Artikel 6 Wijziging & Annulering door cliënt

1. Annulering (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) is uitsluitend schriftelijk of telefonisch (e-mail, sms, whatsapp) mogelijk.
2. Bij annulering tot 7 dagen voor de behandeling wordt er geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen 48 uur voor de behandeling wordt 50% van de gereserveerde behandeling in rekening gebracht. Bij annuleringen na 48 uur voor de behandeling wordt 100% van de gereserveerde behandeling in rekening gebracht. Indien cliënte te laat is, of als door andere omstandigheden de behandeling ingekort moet worden, is Pure Shifa niet aansprakelijk voor restitutie.

Artikel 7 Betaling
1. Kosten voor éénmalige behandelingen dienen vooraf van de behandeling via overboeking of betaalverzoek worden gedaan, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
2. Kosten voor diensten voor pakketten dienen volledig voorafgaand aan dienst binnen de betalingstermijn op de ontvangen factuur op het rekeningnummer van Pure Shifa te Helmond te zijn bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
3. In geval van niet tijdige betaling zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, is Pure Shifa te allen tijde gerechtigd geen reservering voor dienst in haar agenda op te nemen. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot dienst voor cliënt.
4. Diensten voor pakketten met meerdere behandelingen en cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na factuurdatum geldig. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken binnen de termijn van 1 jaar na factuurdatum. Hierna vervalt het recht tot Dienst voor cliënt, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
5. Pure Shifa behoudt zich het recht voor tot tussentijdse prijswijzigingen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Pure Shifa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van cliënt gedurende de dienst.
2. Pure Shifa op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat cliënt overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan dienst.
3. Aansprakelijkheid van Pure Shifa voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
4. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Pure Shifa uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de kosten van de dienst waarmee de schade een verband heeft.
5. Eventuele klachten over een behandeling dienen minimaal 24 uur na de behandeling schriftelijk, per e-mail, aan ons kenbaar gemaakt te worden met een maximum van 7 dagen.

Artikel 9 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Bij aanvraag voor een dienst worden de persoonsgegevens van cliënt gebruikt volgens bepalingen in de Privacy Verklaring.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen
1. Pure Shifa behoudt zich het recht voor cliënten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de dienst belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van Pure Shifa en cliënt, van verdere behandelingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling onverlet.